Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dealers

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met People Memory (Kluutlaan 15 4695 JK  Sint Maartensdijk) te sluiten overeenkomsten, en op alle offertes van People Memory. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2. Alle aanbiedingen van People Memory zijn vrijblijvend en People Memory behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief de vaste verzendkosten of bezorgkosten van € 15,00 per bestelling.

3. Levering van verkochte zaken vindt plaats binnen drie tot vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling. Voor de glazen herinneringsbol met foto geldt een leveringstermijn van vijf weken na ontvangst van de bestelling en van het benodigde foto-/beeldmateriaal, mits het benodigde foto-/beeldmateriaal geschikt is voor verwerking door People Memory. Voormelde leveringstermijn is niet aan te merken als fatale termijn. Indien levering voor die datum om wat voor reden dan ook niet mogelijk blijkt, dan spant verkoper zich in om de koper daarvan deugdelijk in kennis te stellen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is..

4. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

5. De People Memory producten zijn uniek vervaardigde exemplaren (dan wel een uniek vervaardigde serie) waarvan alle rechten van intellectueel eigendom (met uitzondering van de rechten op de in het monument verwerkte foto-/beeldmateriaal) toebehoren aan verkoper. Koper stelt het benodigde foto-/beeldmateriaal aan verkoper ter beschikking ten behoeve van de vervaardiging van het monument. Het is verkoper niet toegestaan dit foto-/beeldmateriaal voor andere doeleinden te gebruiken, zulks onverminderd het hierna in artikel 6 vermelde.

6. Aan te leveren foto-/beeldmateriaal dient van een minimale afmeting van 10 cm hoog en 300 dpi te zijn. Verkoper behoudt zich het recht voor om foto-/beeldmateriaal vanwege gebrekkige kwaliteit te weigeren. Na verwerking van het foto-/beeldmateriaal zal verkoper ten behoeve van eventuele nabestellingen, dat foto-/beeldmateriaal, voor zover het digitaal is, opslaan zodat het mogelijk is om later, op verzoek van koper, meerdere identieke exemplaren te vervaardigen. Indien u een fotoafbeelding per post heeft opgestuurd, zal deze na verwerking aan u geretourneerd worden.

7. De producten zijn met inachtneming van de grootste mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mochten er onverhoopt gebreken ontstaan aan het object en/of mochten die gebreken schade veroorzaken, dient u People Memory  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor die gebreken en/of schade, eventuele emotionele schade en gevolgschade daaronder begrepen. Verkoper is wel aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door opzettelijk of bewust roekeloos handelen door verkoper. Elke aansprakelijkheid is in voorkomend geval dan ook beperkt tot de waarde van het geleverde product. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft People Memory de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen vijf (5) werkdagen na aflevering aan People Memory te retourneren, m.u.v. de glazen herinneringsbol met foto waarvoor retourneren niet is toegestaan. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling van de verpakking niet is verbroken.

9. Deze voorwaarden van People Memory kunnen worden gewijzigd. De meest recente versie zal altijd op de website worden geplaatst. Indien u na een wijziging de voorwaarden van People Memory gebruikt, aanvaardt u de (gewijzigde) voorwaarden.

10. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden behandeld door de rechter die bevoegd is in het arrondissement waarin verkoper zijn zetel heeft tenzij de wet dwingend voorschrijft dat de rechter van de woonplaats van koper bevoegd is.